Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inundate /'inʌndeit/  

  • Động từ
    làm ngập lụt
    (nghĩa bóng) làm ngập mình
    chúng tôi bị hỏi dồn dập như bị ngập mình vào đấy