Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ướt sũng
  bị mưa ướt sũng
  xức đẫm (nước hoa…)
  drench oneself in perfume
  xức đẫm nước hoa
  tấm áp phích vẫn không chịu dính mặc dù tôi đã phết đẫm hồ

  * Các từ tương tự:
  drencher, drenching