Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drencher /'drentʃə/  

  • Danh từ
    trận mưa rào, trận mưa như trút nước
    đồ dùng để tọng thuốc cho (súc vật)