Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ướt đẫm; tẩm
  quần áo thấm đẫm nước
  saturate the meat in the mixture of oil and herbs
  tẩm thịt trong dầu trộn rau thơm
  (hóa học)
  cho chất rắn vào một dung dịch cho đến bão hòa
  saturate something(somebody) with (in) something
  làm cho ngập trong
  chúng tôi nằm dài trên bãi biển ngập ánh nắng
  thị trường tràn ngập xe hơi đã dùng rồi nhưng vẫn còn tốt

  * Các từ tương tự:
  saturated