Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impregnate /im'prəgneit/  /im'pregneit/

 • Động từ
  làm thấm đầy; làm bão hòa
  nước bão hoà muối
  làm nhiễm
  impregnate with wrong ideas
  nhiễm những ý tưởng sai
  thụ tinh; thụ thai