Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  truyền (sự phấn khởi, sức sống…)
  infuse new energy into the workers; infuse the workers with new energy
  truyền cho công nhân nguồn sinh lực mới
  hãm (trà…)
  đừng uống trà khi hãm nó chưa ra hết

  * Các từ tương tự:
  infuser