Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
    lan khắp, tràn ngập (thường nói về màu sắc, hơi ấm…)
    màu đỏ thẫm tràn ngập bầu trời buổi chiều