Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thai, có mang
  she was six months pregnant
  chị ta có mang đã sáu tháng
  she is pregnant by another man
  chị ta có mang với người đàn ông khác
  đầy, tràn đầy
  pregnant of joy
  tràn đầy niềm vui
  pregnant with meaning
  đầy ý nghĩa
  có thể gây ra (việc gì đó)
  pregnant with danger
  có thể gây ra nguy hiểm
  a pregnant pause (silence)
  một phút nghỉ (im lặng) đầy ý nghĩa
  his only reaction was a pregnant silence
  phản ứng duy nhất của nó là một sự im lặng đầy ý nghĩa

  * Các từ tương tự:
  pregnantly