Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  giầm (gai, đay cho tróc sợi ra)
  Nội động từ
  bị ướt nhũn; bị ướt thối ra (rơm, rạ, cỏ khô)
  (viết tắt của returned) trở về (như retd)
  Tính từ
  (viết tắt của retired) về hưu (như retd)

  * Các từ tương tự:
  retable, retail, Retail banking, Retail price index (RPI), retailer, retailing, retain, Retained earnings, retainer