Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (sự) bán lẻ; việc bán lẻ
  retail price index
  chỉ số giá bán lẻ
  một người giám đốc với 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ
  a retail price of £8.99
  giá bán lẻ là 8.99 pound
  retail sales fell by 1.3% in January
  doanh số bán lẻ giảm 1.3% vào tháng 1
  retail dealer
  người bán lẻ
  Phó từ
  bán lẻ; mua lẻ
  sell both wholesale and retail
  vừa bán sỉ vừa bán lẻ
  do you buy wholesale or retail?
  anh mua sỉ hay mua lẻ?
  động từ
  bán lẻ; được bán lẻ
  retail something at/for something
  bán lẻ với giá
  công ty này sản xuất và bán lẻ quần áo thể thao với giá cả phải chăng
  thuật lại (chi tiết lời đồn, vụ bê bối...) cho người khác, thường là nhiều lần lặp đi lặp lại

  * Các từ tương tự:
  Retail banking, Retail price index (RPI), retailer, retailing