Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm ngập nước; đánh chìm (tàu)
  làm cho lầy lội
  ngâm; đầm; làm ướt

  * Các từ tương tự:
  waterlogged, waterlogging