Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (khẩu ngữ) giầm nước; rưới nước lên
    (chủ yếu ở dạng bị động) giầm nước muối (cá); giầm giấm

    * Các từ tương tự:
    soused