Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in)
  ngâm, nhúng
  immerse the plant [in waterfor a few minutes
  nhúng cây vào nước trong vài phút
  đắm mình trong, mải mê (công việc, suy nghĩ)

  * Các từ tương tự:
  immersed