Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cây cối) mọc hoàn toàn dưới nước