Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đòi hỏi phải
  công việc đòi hỏi tôi phải ở Luân Đôn
  bao gồm; bao hàm
  cuộc đình công bao gồm nhiều người tham gia
  lôi kéo vào; làm cho rơi vào
  ông ta bị lôi cuốn vào một cuộc tranh luận sôi nổi
  làm liên can đến
  lời khai của nhân chứng cho thấy nó có liên can đến vụ cướp

  * Các từ tương tự:
  involved, involvedly, involvement, involver