Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inculpate /'inkʌlpeit/  

  • Ngoại động từ
    buộc tội, làm cho liên luỵ