Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

necessitate /ni'sesiteit/  

  • Động từ
    đòi hỏi phải, cần phải
    đề nghị của anh đòi hỏi phải vay nhiều tiền hơn
    đó là một biện pháp không được lòng người, nhưng tình thế đòi hỏi phải thế