Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm cho liên can vào; làm cho dính liếu vào
    một bức thư làm cho anh ta dính líu vào một vụ cướp