Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bao gồm, gồm có
  kết luận của anh ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi
  tính đến, kể cả
  chúng tôi đều đi, kể cả tôi

  * Các từ tương tự:
  included