Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bao gồm cả, kể cả
    there are twelvethe children included
    có mười hai người kể cả trẻ con
    (thực vật học) không thò ra (nhị hoa)