Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehend /,kɒmpri'hend/  

 • Động từ
  hiểu
  không hiểu nổi tòan bộ tính chất nghiêm trọng của tình hình
  bao gồm, bao hàm (cái gì)

  * Các từ tương tự:
  comprehendible, comprehendingly