Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sải (đơn vị đo chiều sâu của nước bằng 1,8 mét)
  cảng sâu bốn sải
  Động từ
  đo độ sâu của nước
  hiểu thấu đáo, hiểu rõ
  I cannot fathom his remarks
  tôi không hiểu rõ lời nhận xét của anh ta
  fathom something out
  tìm ra lý do, giải thích
  can you fathom it out?
  anh có thể giải thích được cái đó không?

  * Các từ tương tự:
  fathomable, fathometer, fathomless, fathomlessness, fathoms