Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fathomlessness /'fæθəmlisnis/  

  • Danh từ
    tính không thể dò được; tính không thể hiểu được