Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fathomless /'fæðəmlis/  

 • Tính từ
  sâu thẳm
  the fathomless ocean
  đại dương sâu thẳm

  * Các từ tương tự:
  fathomlessness