Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fathometer /'fæθəmi:tə/  

  • Danh từ
    cái dò sâu (máy dùng tiếng vọng để đo chiều sâu của biển)