Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả dọi
  out of plumb
  không thẳng đứng
  Phó từ
  đúng, ngay
  plumb in the centre
  ngay ở giữa, đúng ở giữa
  (Mỹ, khẩu ngữ) hoàn toàn
  he's plumb crazy
  nó hoàn toàn điên
  Động từ
  kiểm tra bằng dây dọi, đo độ sâu bằng dây dọi
  dò, thăm dò
  dò những điều bí ẩn của vũ trụ
  plumb the depths of
  đạt đến mức thấp nhất; đạt đến mức tồi tệ nhất (của cái gì)
  plumb the depths of despair
  thất vọng đến cực độ
  plumb in
  cắm vào vòi nước (máy giặt… để lấy nước vào)

  * Các từ tương tự:
  plumb-bob, plumb-joint, plumb-line, plumb-rule, plumbable, plumbaginous, plumbago, plumbean, plumbeous