Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plumbaginous /plʌm'bædʤinəs/  

  • Tính từ
    có than chì