Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plumbago /plʌm'beigou/  

  • Danh từ
    than chì, grafit
    (thực vật học) cây đuôi công