Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plumb-line /'plʌmlain/  

  • Danh từ
    dây dọi