Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-)
  nhấp nhô, bập bềnh
  chiếc thuyền con bập bềnh trên biển động
  bob a curtsy [to somebody]
  khẽ nhún đầu gối cúi chào (ai)
  bob up
  ngoi lên đột ngột
  chị ta lặn xuống dưới nước rồi vài giây sau ngoi lên đột ngột như một cái nút bất
  tôi không thấy anh ta quanh đây trong phút chốc, nhưng tôi chắc rằng anh ta lại xuất hiện ngay cho mà xem
  Danh từ
  sự nhấp nhô
  sự bập bềnh
  động tác khẽ nhún đầu gối cúi chào
  Động từ
  (-bb-)
  cắt (tóc) ngắn quá vai
  Danh từ
  kiểu tóc ngăn quá vai
  (số nhiều không đổi)
  đồng siling
  bob's your uncle
  (khẩu ngữ)
  dễ không
  muốn bật đỏ lò chỉ cần vặn cái nút là được dễ không ấy mà!

  * Các từ tương tự:
  bobber, bobbery, bobbin, bobbish, bobble, bobby, bobby pin, bobby-socks, bobby-sox