Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bobby-sox /'bɔbisɔks/  

  • -sox) /'bɔbisɔks/* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bít tất ngắn

    * Các từ tương tự:
    bobby-soxer