Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ)
    cái cặp tóc