Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng ồn ào, tiếng om sòm; sự huyên náo
  Tính từ
  ồn ào, om sòm; huyên náo
  bobery pack
  một bầy chó săn đủ các loại (để săn chó rừng)