Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bobby-socks /'bɔbisɔks/  

  • -sox) /'bɔbisɔks/* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bít tất ngắn