Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chùm len hình cầu (trang trí trên mũ)
    a bobble hat
    có chùm len trên chỏm