Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lôi quấn (chỉ trong mấy khâu)