Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    cảnh sát

    * Các từ tương tự:
    bobby pin, bobby-socks, bobby-sox, bobby-soxer