Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bobby-soxer /'bɔbi,sɔksə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(thông tục) con gái mới lớn lên (tuổi 13, 14)