Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vertically /'vɜ:tikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thẳng đứng