Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc chì; như chì
    nặng như chì