Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quả dọi
  hòn chì (dây câu)
  Động từ
  rơi thẳng xuống, rơi xuống nhanh
  những tảng đá rơi thẳng xuống bãi đất ở phía dưới
  giá nhà đã xuống nhanh ở vùng ấy