Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accurately /'ækjərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] chính xác, [một cách] đúng