Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hòn chì (ở dây câu)
    hook, line and sinker
    xem hook