Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plumbeous /'plʌmbiəs/  

  • Tính từ
    (thuộc) chì; như chì; láng như chì