Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assimilate /ə'siməleit/  

  • Động từ
    đồng hóa, tiêu hóa
    một số thức ăn được tiêu hóa dễ hơn những thức ăn khác
    trẻ em ở trường được kỳ vọng sẽ tiêu hóa (hiểu) được những gì chúng được dạy