Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thấy; nhận thấy; cảm nhận
  tôi nhận thấy thái độ của nó đã thay đổi
  bệnh nhân thấy đi đứng khó khăn
  tôi thấy lời bình của anh ta khác nào như một thách thức

  * Các từ tương tự:
  Perceived Wealth, perceiver