Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phát hiện ra, khám phá ra
  the dentist detect no decay in her teeth
  nha sĩ không phát hiện thấy răng cô ta bị sâu
  nhiệm vụ của viên cảnh sát này là phát hiện các vụ gian lận

  * Các từ tương tự:
  detectable, detecter, detectible, detecting head, detection, detection coefficient, detection radar, detection threshold, detective