Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (descried)
    nhìn thấy, phát hiện từ xa
    I descry a sail on the horizon
    tôi phát hiện một cánh buồm ở tận chân trời