Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đọc ra (bản viết khó xem); giải (mã)
  can you decipher her scrawl?
  Anh có đọc nổi bản viết nguệch ngoạc của cô ta không?

  * Các từ tương tự:
  decipherable, decipherer, deciphering, decipherment