Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disentangle /,disin'tæηgl/  

 • Động từ
  gỡ rối (tóc, dây thừng…)
  gỡ ra khỏi
  disentangle oneself from the barbed wire
  gỡ mình ra khỏi mớ dây thép gai
  gỡ mình ra khỏi một mối quan hệ không hay
  gỡ ra
  how can I disentangle the truth from all these lies?
  tôi phải làm sao để gỡ cho ra sự thật từ cả mớ nói dối ấy?

  * Các từ tương tự:
  disentanglement